Beroepscode

Beroepscode en ethiek

Bij Marjolein werkt conform de beroepscode van de VIV – RBCZ en de NOBCO. Deze opgestelde gedragscode zijn een ethische en praktische code die de beginselen omtrent de beroepsuitoefening van haar leden beschrijft.

De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden nagelaten jegens de collega VIV-leden en anderen bij de uitoefening van het beroep betrokken personen of instanties.

Artikel 1 – Beroepscode VIV

 1. Het lid is erop gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen.
 2. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting van zijn leven.
 3. Het lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet aan de cliënt op.
 4. Het lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de reglementen van de VIV.

Artikel 2 – Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening

 1. Het lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten zijn kennen en kunnen.

Artikel 3 – Aspecten met betrekking tot de relatie client – lid

 1. Het lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening.
 2. De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende lid op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verbreken.
 3. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn dossier.
 4. Het lid heeft een geheimhoudingsplicht; alles wat het lid ten tijde van zijn beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt mag niet zonder toestemming van zijn cliënt met derden worden gecommuniceerd. Het lid gaat geen intieme persoonlijke relatie aan met de cliënt gedurende de periode van beroepsuitoefening.

Wettelijke regels

Het lid dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met zijn beroepsuitoefening.

Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening

1. De beroepsbeoefenaar zal elke cliënt de meest adequate behandeling geven;
2. De beroepsbeoefenaar zal de cliënt behandelen zonder daarbij onderscheid te maken in geslacht, geloof, levensovertuiging, ras, geaardheid, et cetera;
3. De beroepsbeoefenaar is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn/haar beroep;
4. De beroepsbeoefenaar zal kennis en vaardigheden op peil houden;
5. De beroepsbeoefenaar zal nieuwe kennis of behandelingsmethoden niet voor zichzelf houden;
6. De beroepsbeoefenaar onthoudt zich van handelingen die gelegen zijn buiten het terrein van eigen kennen en kunnen;
7. De beroepsbeoefenaar zal geen opdrachten aanvaarden die in strijd zijn met de beroepsethiek;
8. De beroepsbeoefenaar behoort zijn/haar beroep niet in diskrediet te brengen;
9. De beroepsbeoefenaar heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem/haar tot spreken verplichten;
10. De beroepsbeoefenaar zal voor zijn/haar verrichting ten hoogste een vergoeding in rekening brengen die in overeenstemming is met de geleverde inspanning;
11. De beroepsbeoefenaar zal zijn werkzaamheden neerleggen indien geschorst door de Raad of het Hof van Toezicht.

Aspecten met betrekking tot de houding tegenover de cliënt

1. De belangen van de cliënt staan op de eerste plaats;
2. De beroepsbeoefenaar respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt;
3. De beroepsbeoefenaar houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van de cliënt;
4. De beroepsbeoefenaar eerbiedigt de vrije hulpverlenerskeuze van de cliënt;
5. De beroepsbeoefenaar informeert de cliënt of diens vertegenwoordiger op begrijpelijke wijze;
6. De beroepsbeoefenaar gaat pas tot hulpverlening over wanneer toestemming van de cliënt is verkregen;
7. De beroepsbeoefenaar beschaamt niet het vertrouwen van de cliënt;
8. De cliënt heeft het recht een andere hulpverlener te consulteren;
9. De cliënt kan de behandeling op elk tijdstip stopzetten;
10. De beroepsbeoefenaar zal een cliënt die een spoedeisende behandeling nodig heeft, behandelen;
11. De beroepsbeoefenaar verzamelt slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn;
12. De beroepsbeoefenaar heeft ten opzichte van ieder ander dan de cliënt geheimhoudingsplicht over alles wat hem uit hoofde van zijn/haar functie bekend wordt/is geworden.

(N.B. In de praktijk wordt ervan uitgegaan dat een cliënt, indien hij/zij instemt met het ondergaan van een onderzoek c.q. behandeling verricht door andere behandelaars dan zijn/haar “eigen” arts, impliciete toestemming heeft gegeven voor een uitwisseling van relevante gegevens tussen de diverse (mede)behandelaren.);

13. Rapportering aan derden vindt slechts plaats na toestemming van de cliënt;
14. De beroepsbeoefenaar zal bij afwezigheid zorgdragen voor waarneming c.q. een bereikbaarheidsregeling;
15. De cliënt kan een klacht indienen bij een daartoe bevoegde instantie;
16. De cliënt dient (zoals overal in het zorgcircuit) het recht te hebben om op zijn/haar verzoek inzage in zijn/haar dossiers te krijgen;
17. De beroepsbeoefenaar stelt zich onafhankelijk/neutraal op tegenover commerciële instellingen of personen.

Aspecten in relatie tot collegae en andere hulpverleners

1. De beroepsbeoefenaar zal streven naar het in stand houden van een goede samenwerking met andere werkers op het terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening en met andere beroepsbeoefenaren;
2. De beroepsbeoefenaar biedt collegae alle hulp die hij/zij krachtens zijn/haar deskundigheid en ervaring kan bieden;
3. De beroepsbeoefenaar toont bereidheid tot samenwerking en tot het verstrekken van goede informatie op basis van wederkerigheid;
4. De beroepsbeoefenaar bekritiseert geen collegae in het openbaar of ten overstaan van de cliënt;
5. De beroepsbeoefenaar behoort voor zover mogelijk bereid te zijn gedurende bepaalde tijd voor een collega waar te nemen;
6. Indien een collega in strijd met de Beroepscode of gedragsregels handelt, zal de beroepsbeoefenaar dit aan de betrokken collega kenbaar maken;
7. De beroepsbeoefenaar zal bij doorverwijzing van de cliënt geen relevante informatie achterhouden;
8. De beroepsbeoefenaar zal bij doorverwijzing van de cliënt naar hem/haar overleg plegen met de doorverwijzer;
9. Bij het laten uitvoeren van handelingen door andere hulpverleners blijft de verantwoordelijkheid voor het geven en de inhoud van de opdracht bij de beroepsbeoefenaar.

Klachtenprocedure

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kun je terecht bij beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, waarbij ik ben aangesloten. De Wkkgz is een geschilleninstantie en staat voor de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg. Bij Marjolein handelt conform klachtenregeling van de VIV en Wkkgz. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten.

 • In eerste instantie maak je de klacht bespreekbaar met Bij Marjolein.
 • Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging (VIV=Vereniging Integrale Vitaliteitkunde) en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan (https://www.camcoop.nl).
 • Jouw eventuele klacht wordt in vertrouwen behandeld. Bij Marjolein staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Jouw klacht zal gebruikt worden om jou en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn
 • Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie voorgelegd. Op deze pagina vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten, kijk op https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/
 • Klachten en de wijze van afhandeling vindt plaats conform de Wkkgz. Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.
 • Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.
 • Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

Meldcode huiselijk geweld

Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling treed ik daarover met je in gesprek met het doel om samen op zoek te gaan naar specialistische hulp. Er wordt gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld. De volgende stappen worden hierbij gevolgd:

 1. De signalen worden in kaart gebracht;
 2. Overleg met een collega-therapeut over het vermoeden van huiselijk geweld;
 3. Gesprek met client;
 4. Wegen van huiselijk geweld / kindermishandeling, raadplegen Veilig Thuis;
 5. Besluit melding, dan wel in gesprek met cliënt m.b.t. inschakelen specialistische hulp.