Privacy Verklaring

Bij Marjolein
Andreasstraat 3
5091 BC Oostelbeers
kom@bij-marjolein.nl

Waarom deze privacyverklaring?
Een passende verwerking van persoonsgegevens is een onmisbaar aspect van het privacy recht. Bij Marjolein is zich bewust dat je vertrouwen stelt in Bij Marjolein. Bij Marjolein ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat Bij Marjolein je weten welke gegevens Bij Marjolein verzamelt als je de website gebruikt en/of jezelf inschrijft voor diensten en waarom deze gegevens worden verzameld. De handelswijze van Bij Marjolein is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per
25 mei 2018 van kracht is. Bij Marjolein werkt en handelt daarnaast volgens de beroepscode van de VIV: www.preview.marjolein/disclaimer

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat
aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens,
 als jouw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier,
 mij houdt aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete
toestemming.
 Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Jouw naam, adres en woonplaats
• Jouw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’,  of ‘psychosociaal consult’
• De kosten van het consult

Persoonsgegevens die Bij Marjolein verwerkt
Bij Marjolein verwerkt daarnaast de volgende persoonsgegevens:
 Bedrijfsnaam
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer
 IP-adres
 Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Hoe lang bewaart Bij Marjolein persoonsgegevens?
Bij Marjolein bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Om een indruk te
geven:
 Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als je informatie hebt aangevraagd
maar geen klant wordt.
 Word je wel klant, dan worden persoonsgegevens bewaard zolang dat nodig is voor het
uitvoeren van de overeenkomst.
 Nadat de overeenkomst is geëindigd worden persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard.
 Gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.
 Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.
 Is toestemming gegeven voor het versturen van de nieuwsbrief, dan worden je gegevens
bewaard totdat je je afmeldt en de hierboven genoemde termijnen zijn verstreken.

Met welk doel verwerkt Bij Marjolein persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door Bij Marjolein verwerkt:
• Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en mij;
• Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen
communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
• Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van mijn
dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van mijn website);
• Bij het versturen van facturen, het verwerken van betalingen of het voldoen aan een
wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.
• Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Bij Marjolein gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor marketingactiviteiten als je daar akkoord voor hebt gegeven.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Ik selecteer mijn zakelijke partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Voor zover dat volgens de AVG nodig is, sluit Bij Marjolein verwerkersovereenkomsten met die derden. Helaas kan ik met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling. Voor zover Bij Marjolein gebruikmaakt van ICT diensten met opslag buiten de EU geldt dat Bij Marjolein deze partijen geen toestemming geeft om
persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar Bij Marjolein de tools voor gebruikt.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Je kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt je browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de
browser. Ik maak ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Bij Marjolein zowel op de eigen site als op partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. Ook maak ik gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van
individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren. Door middel van een cookie melding, kun je hier toestemming voor geven of niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en over te
dragen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar: kom@bij-marjolein.nl. Je dient je bij zo’n verzoek natuurlijk wel te identificeren, zodat Bij Marjolein er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens
Bij Marjolein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Bij Marjolein heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door Bij Marjolein verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bij Marjolein op via kom@bij-marjolein.nl.

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bij Marjolein, dan geeft de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons